Loading...

TEL:02-2881-9471 分機 6682

學分表為每學年度新生入學後, 畢業前所需修讀完畢的學分依循.

各學年度的學分表依學校規畫可能不同, 務必確認適用的學年度.

必選修學分表 - 總覽列表

教學單位 學年度 學分表查閱 更新日期
學士班 111 點選查閱 2023-05-05
學士班 110 點選查閱 2023-05-05
學士班 109 點選查閱 2023-05-05
學士班 108 點選查閱 2023-05-05
學士班 107 點選查閱 2023-05-05
學士班 106 點選查閱 2023-05-05
學士班 105 點選查閱 2023-05-05
學士班 104 點選查閱 2023-05-05
學士班 103 點選查閱 2023-05-05
學士班 102 點選查閱 2023-05-05