Lớp đại học liên ngành

Giới thiệu

Nhằm thích ứng với thay đổi quốc tế cùng với nhu cầu học tập liên ngành, văn phòng quốc tế và học viện văn học ngoại ngữ trong năm 2019 đã tiến hành hợp tác thành lập lớp cử nhân quốc tế liên ngành cho lưu học sinh, bồi dưỡng tài năng cho lưu học sinh năng lực học tập liên ngành quốc tế. Dự kiến từ năm 2022 sẽ tuyển sinh 30 sinh viên nước ngoài ( ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Trung) nhằm mở rộng nguồn lưu học sinh quốc tế, xây dựng môi trường du học, nâng cao hiệu quả quốc tế hóa đại học và tăng sức cạnh tranh nhằm thích ứng với thách thức của tình hình biến động thế giới.

Bản tóm tắt   (Có thể tải xuống)

 

|回到頁首 |